Bekijk het!

Scherp gezien

Opgelicht: een tip van het rookgordijn

Deel I  – De antracietgrijze olifant

De r is in de maand. De r van roken. Terwijl we de laatste sigaret van de terrassen en perrons hebben getreiterd, Is die olifant niet uit de kamer te krijgen. Een antracietgrijze, rokende olifant. Het is geen nicotine die uit zijn slurf ontsnapt, maar een niet minder gemeen goedje dat de voetganger of fietser dagelijks op zijn pad vindt: benzeen, DIOXINE,  BENZO (a) PYREEN, BENZO (k) FLUORANTHEEN, ultrafijnstof, PAK’s, koolmonoxide, zo maar een aantal giftige, kankerverwekkende stoffen die ademhalingsproblemen veroorzaken, vooral bij jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen

Hoewel de olifant zich overduidelijk manifesteert in de stads en dorpskernen, vooral als er geen wind is en de temperatuur daalt, blijft hij onzichtbaar, niemand heeft het over de houtskolifant. zelfs de meest vurige frontsoldaten die je gewoonlijk op de barricades vindt: milieu-activisten, longartsen, klimaatadepten. Deze olifant gaan ze uit de weg. Sterker nog. Hij wordt nog gepamperd ook. Door het rijk is hij jaren gesubsidieerd, als zou hij onschuldig zijn, duurzaam en klimaatvriendelijk. Een kolossale leugen die al even zwaar op de borst ligt als de gevaarlijke dampen die hij uitstoot. Terwijl de luchtverontreiniging door wegverkeer verminderd, neemt ze weer toe door het gestaag groeiende aantal houtkachels in ons land. Inmiddels al meer dan een miljoen. Gesubsidieerd door de overheid. Het heeft nu al zulke vormen aangenomen dat het nationale instituut voor volksgezondheid, de RIVM, op windstille winterdagen een smogwaarschuwing afgeeft. 

Terwijl de laatste cafébaas nog net geen van overheidswege gepropageerde lynchpartij riskeert als hij op zijn buitenterras een tochtige hoek vrijhoudt voor een paar oude schijtebazen die hun sigaar niet met rust kunnen laten. Wordt het stoken van hout door de overheid volop aangemoedigd. Waar iedereen om het hardst roept dat de co-2heffing ook maar eens moest gelden voor de zwaardere industrie en het vliegverkeer, heeft niemand het over de houtrokers. Dat  terwijl ze maar liefst negentig procent meer co-2 uitstoten dan de brave gasverbruikers. Die betalen inmiddels een veelvoud voor het gas, Zwaar verhoogd met btw, accijns, en co2-heffingen om de schatkist te spekken.

op dit moment weten we dat hout een zeer giftige brandstof is. Door de grote toename van houtstook is de luchtverontreiniging schrikbarend toegenomen. Al zodanig dat op windstille, winterse dagen door het RIVM regelmatig een smogwaarschuwing of een stookverbod wordt afgekondigd. Niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat een gewone houtkachel evenveel rotzooi uitstoot als een stationair draaiende drietonner. De stedeling die erover denkt om naar het platteland te verhuizen om op zijn oude dag eens lekker van de frisse lucht te genieten, komt bedrogen uit. In dat rustieke dorpje waar je terecht komt, loopt je een flinke kans  dat de lucht er minstens zo smerig is als langs de a 2 of op de Maasvlakte. En de klap op de vuurpijl: hout stoot meer co2 uit dan fossiele brandstoffen, steenkool of olie, zelfs 90 procent meer dan gas. En daar toont zich het cynisme van de Europese regelgevers. Terwijl de gasgebruiker zijn energiekosten tot meer dan het dubbele of zelfs het vijfvoudige ziet stijgen, kan zijn overbuurman lekker goedkoop en gesubsidieerd het klimaat blijven verzieken met hout uit het Balticum en de Canadese oerbossen. 

De pelletkachels zijn weliswaar schoner dan de allesbrander of de open haard, maar vanwege het veel hogere rendement, neemt dit niet weg dat ook die grote hoeveelheden fijnstof produceren. Houtstook is verantwoordelijk voor een kwart van de totale fijnstofemissie. En door de grote vraag zijn de houtstokers de medeveroorzakers van de wereldwijde kaalslag, samen met de grootste bosslurpers: de biomassa-centrales. Een feit dat onvermeld bleef tijdens de klimaatconferenties in Glasgow en Sharm-el-Sheikh, waar de koloniale vinger weer eens geheven werd tegen de oude wingewesten als de vernietigers van de regenwouden, met als hoofdschuldigen de sojateelt in het Amazonegebied en de winning van palmolie in borneo: ‘Massale ontbossing voor soja of palmolie is niet minder dan een aanslag op de mensheid.’ – hoe snel verliezen deze vrome woorden hun geloofwaardigheid, nu de theologen van de groene kerk hun rug hebben gekeerd naar dezelfde miljarden hectares verslindende bomenslacht om de consument van goedkope energie te voorzien. 

© 2023 – J Nijzink